• Beställ KT!

  Prenumerera på Karlstads-Tidningen i sex månader för bara 398 kronor.

 • Prenumerera

  1. Prenumerera på Karlstads Tidningen

  2. Autogiro, 59 kr/mån
   4 mån, 295 kr
   6 mån, 414 kr
   12 mån, 711 kr
  3. Loading ...
  • Utvandring eller fängelse

   nvandrings- och utvandringspolitiken har haft sina tider.
   Tidigare har jag berättat här i KT om värmlänningar som redan 1640 mer eller mindre frivilligt deltog i kolonisationen av Nya Sverige i Nordamerika..
   En sådan kategori var de så kallade ”driftfinnarna”.
   I detta år då det berättas mycket om 1809 då vi förlorade Finland kan följande vara av intresse.
   Med hävisning till bland annat C.T. Odhners litteratur om Nya Sveriges kolonisation skriver även Karl Grimberg i sitt historieverk ”Svenska folkets underbara öden”, del III, om hur Värmland bidrog med folk till den tidigaste kolonisationen.
   • • •
   Det gick trögt för landshövding Stolpe i Värmland, med flera, att skaka fram emigranter. Det var då som statsmakterna med dess främste gestalt, Axel Oxenstierna, själv med eget kapitalintresse i kolonisationsprojektet, tog till tvångsåtgärder. Det utfärdades befallning till en del landshövdingar bland annat Värmlands, att gripa knektar och andra som begått brott, att straffa dem, men efter utdömt straff, erbjuda straffbefrielse om de valde att med familj utvandra till Nya Sverige.
   • • •
   Förutom till knektar och andra ”satte vederbörande (myndigheterna) sitt hopp till sådana finnar i mellersta Sveriges skogsbygder som saknade egen bostad, så kallade ”driftfinnar”, skriver Grimberg.
   ”Dem borde landshövdingarne låta förstå, att där i Nya Sverige är ett kosteligt och fruktbart land, väl bevuxet med allehanda sköne och nyttige skogar och stor myckenhet på allehanda djur där de sig rikeligen skola kunna nära”.
   Godvilligt lyckades dock åtminstone icke landshövdingen över Värmland och Dal övertala de kringströvande finnarna i sitt län att rätta sig efter regeringens önskan.
   • • •
   Landshövdingen i Karlstad lät då taga fast en hop ”driftfinnar” och sätta in dem i Karlstads fängelse. På en förfågan huru man med dem borde förfara, svarade regeringen ”att det var behagligt att det lyckats honom få sådane skadlige och skogsfördärvande finnar och löst parti vid huvudet”, och om dessa ej godvilligt gåve sig av till Amerika, måste de anskaffa bofasta män som ginge i borgen för att de samvetsgrant skulle upptaga ödehemman till odling eller grunda nya torp. I motsatt fall ägde landshövdingen att slå dem i järn samt hålla dem på arbete på kronans gods och gårdar.
   Grimberg ger dock inga uppgifter på hur många ”driftfinnar” som valde att emigrera.

  • Nyhetsinfo

   Har du en nyhet? Stor, liten, allvarlig, glad? Vi vill gärna ha den – först! Tipsa oss på
   telefon: 054-22 14 20,
   e-post: redaktion@kt.se