• Just nu!

  Prenumerera på Karlstads-Tidningen för halva priset.

  199 kr / 6 månader

 • Prenumerera

  1. Prenumerera på Karlstads Tidningen

  2. Autogiro, 57 kr/mån
   4 mån, 284 kr
   6 mån, 398 kr
   12 mån, 684 kr
  3. Loading ...
 • Författararkiv: Niklas Lehresjön

   Låt lärarna sköta sitt jobb utan politisk klåfingrighet

   Politisk klåfingrighet, politiker som har synpunkter på hur en profession ska arbeta och agera, är något som verkar drabba skolan gång på gång. Senast i raden av sådana utspel skedde i dagarna av Anna Kinberg Batra från Moderaterna.
   (M) vill att alla elever ska inleda varje skolår med att göra diagnostiska prov, ett uttalande som bland annat Lärarförbundets ordförande var snabb att såga; klokt av Lärarförbundets ordförande Åstrand. Det är professionen, det vill säga lärarna, som bäst vet både att diagnostisera elever, när det ska ske och att hjälpa eleverna att utveckla kunskaper.
   Tänk om exempelvis vårdsektorn skulle behandlas på motsvarande sätt som skolan, att politiker skulle lägga sig i HUR läkare skulle ta emot och diagnostisera sina patienter. Eller rättare sagt – tänk inte ens tanken. Att ett politiskt parti skulle göra ett utspel för att beröra rutiner för diagnostisering av sjukdomar eller vilka metoder som är lämpliga respektive olämpligt vore otänkbart.
   När det gäller skolan är det tydligen annorlunda. Oavsett politisk färg tar sig då vissa politiker friheter och vill lägga sig i vilken typ av undervisning som ska bedrivas, hur examinationer bäst utförs och så vidare. Det måste bli ett slut på det. Politikens uppgift är att för skolan sätta och följa upp tydliga och långsiktiga mål, ramverk, riktlinjer, fixa finansiering och skapa de bästa förutsättningar för utbildningen.
   Politikens uppgift är att formulera VAD skolan ska vara men inte HUR den pedagogiska verksamheten med eleverna ska organiseras, i synnerhet inte på detaljnivå. Självklart är det så att det är lärare själva som bäst vet hur och när man bör diagnostisera elever. Respekt för lärares kompetens!
   Det ska i sammanhanget för nyansernas skull sägas att svensk skola tog många steg i rätt riktning under alliansregeringens tid. Inte minst stärktes just lärarnas ställning under Jan Björklunds (L) tid som chef för utbildningsdepartementet. Förutom en omfattande reformering av såväl skollag som läroplaner blev läraryrket ett legitimationsyrke.
   En reform som måhända var taffligt implementerad men som var bra och som behöver utvecklas. I första hand genom att skärpa reformen så att lärare som inte är legitimerade i ämnet och på rätt nivå får sätta betyg, men också genom fortsatta satsningar på karriärstjänster. Gärna då karriärstjänster som är kopplade inte bara till lön utan också till kompetenssatsningar. Liberalernas förslag, om möjlighet för lärare med många år i yrket att under ett år med delvis bibehållen lön studera mot Masterexamen alternativt en bredare examen, är ett sådant mycket bra förslag.
   Det finns så mycket att göra för politiken för att skapa framtidens skola. Men politiken ska hålla sig borta från den pedagogiska vardagen och didaktiska metoder. Där är lärare proffs och måste få sköta sitt jobb utan klåfingriga politiker.

   Integration berör alla – oavsett vilka vi är eller var vi kommer ifrån

   Retoriken hårdnar; på andra sidan Atlanten har en president valts som i sin kampanj pratar om murar och stängsel. Människor kategoriseras och grupperas. Vår historia borde ha lärt oss att rangordning och skuldbeläggning av grupper inte är en strategi som leder till en bättre värld.
   Värderingar bärs av individer och inte av grupper. Vi måste undvika att bemöta och döma människor utifrån grupp, i annat fall är sannolikheten stor att historiens värsta kapitel åter upprepar sig.
   Integration är inte något som berör vissa grupper. Integration berör oss alla. De flesta av oss vill röra sig över landsgränser, vi vill ha tillgång till varandras marknader, vi vill utbilda oss, arbeta och dra nytta av varandras olikheter och kompetenser.
   De flesta av oss vill säkert också kunna räkna med skydd, i de fall vår säkerhet skulle hotas och vi skulle tvingas lämna vår trygga härd. Av just den anledningen är integration nödvändig och önskvärd att underlätta, ett ansvar vi bär oavsett om vi har bott på samma plats i generationer eller inte.
   Om vi människor ska kunna leva sida vid sida i trygghet behövs en ständig dialog kring vilka normer som ska gälla. Liberalerna fastslog i helgen vid partiråd ett nytt integrationspolitiskt program med många skarpa och bra förslag för integration. I programmet betonas vikten av kunskaper i språk och samhällskunskap för de som nyligen kommit till Sverige.
   Formerna kan alltid diskuteras men att språket är en av de viktigaste nycklarna för kommunikation och att kommunikation i sin tur kanske är den allra viktigast nyckeln till integration, det torde få stå oemotsagt. Inte minst för att språket, både svenska och engelska, är nyckeln för att idag komma in på arbetsmarknaden.
   Integration handlar inte om att någon grupp kallad ”de andra” ska integrera sig, anpassa sig. Det innebär möten och dialog, att ta och ge och att tillsammans skapa något nytt. Men det betyder inte heller att vi ska kompromissa med människors frihet och handlingsutrymme.
   Vi får aldrig börja kompromissa med de värden som vi under årtionden strävat mot och som inneburit ökad demokrati, jämställdhet, trygghet, fri och rättigheter för alla individer. Jag är stolt över att bo i ett land som vågade genomföra en så långtgående lagstiftning mot diskriminering som den alliansregeringen drev igenom och som gäller från 2009.
   Den ger en god grund även för allas vårt gemensamma ansvar för att integrera oss med varandra och bygga en värld som är bättre än den är idag. Ett samhälle där alla kan få utrymme att verka och utvecklas utan att hindras av stela konventioner, fördomar, hot eller våld.
   För att lyckas med det behövs starka och trygga individer men också politiska åtgärder för att motverka parallellsamhällen. Det är bra att Liberalerna tar på sig ledartröjan i det arbetet. De enskilda punkterna och insatserna kan säkert diskuteras och skruvas på men inriktning och ambition är rätt.

   Ansvarstagande, mångfald och pragmatism är bra

   Under snart två mandatperioder har blå-gröna majoriteter med liberala förtecken lyckats att steg för steg leda såväl Karlstads kommun som Värmlands läns landsting in i framtiden. Trots oklara majortietsförhållanden och hela nio partier i landstingsfullmäktige har sex av partierna, (M), (L), (C), (SIV), (KD), (MP) lyckats jämka sig samman.
   Nämnda partier har lyckats stabilisera ekonomin, klarat av de extraordinära händelserna under 2015 och påbörjat arbete med en kulturförändring där patienter och vårdbehov i högre grad ställs i fokus. Arbetet med såkallad nivåstrukturering, att vårdutbud ska utgå ifrån där behoven finns och se till att varje patient kommer till rätt vårdnivå, är här det centrala. För att öka dialogen med medborgarna har också patientforum inrättats. Bra!
   I ett partisystem byggt på proportionalitet och därmed med representanter från många partier krävs kompromisser och dialog. Dialog där förmågan att lyssna blir om möjligt det viktigaste. För Värmland och Karlstad har det varit framgångsrikt, men det är också en framgång för demokratin. Det är goda exempel på att stabilitet och majoriteter kan bildas utanför den traditionella blockpolitiken.
   I den bästa av världar borde ju väljarnas val komma till uttryck så, att man hittar en ideologisk balanspunkt beroende på hur människor röstat. Det demokratiska samtalet, förmågan att jämka samman många åsikter till breda majoriteter baserade på insikt, är grundläggande om man inte vill ge ytterligheterna oproportionerligt inflytande.
   På riksnivå verkar inte det här fungera lika väl som i Värmland. Här ges i stället ytterligheterna stor uppmärksamhet. Det är därför riktigt bra att nu Liberalerna är beredda att stödja alternativt delta den regering som har stöd av majoriteten av väljarna.
   Björklund (L) uttryckte för inte lång tid sedan att han kunde tänka sig att acceptera och släppa fram en regering bestående av endast (M) och (S) om det bidrar till att hålla de ideologiska ytterkanterna borta från vågmästarrollen. Bra, särskilt om det kan få stopp på den oproportionerliga uppmärksamhet som nu ett parti som (SD) får.
   Att prata med (SD) eller för den delen andra partier som ligger långt ifrån den egna politiska ideologin är en sak, men att samarbeta med dem eller låta dem utgöra grunden till ett regeringsunderlag är naturligtvis helt oacceptabelt. Lika olämpligt vore det att låta yttersta vänstern delta i regeringen. Det är bra att den markeringen görs och att den görs tydligt.
   Det finns – SD:s framgångar till trots – en överväldigande majoritet i Sveriges riksdag för ett öppet och mångkulturellt samhälle fritt från etnonationalism och med respekt för de mänskliga rättigheterna. Och när så är fallet får inte eftergifter göras bara för att bibehålla cementerade block.
   Det vore inget annat än väljarförakt. Ett förakt mot de 80 procent av väljarna som faktiskt röstat på demokrati, mångfald och minoriteters rättigheter. Väljare som valt ansvarstagande och inte populism.

   Religionsfrihet betyder inte förbud mot religion

   Religiösa friskolor eller inte, det är frågan. Finns det ett problem med religiösa friskolor och vari ligger i så fall problemet? Alla skolor ska jobba efter aktuell läroplan och aktuella lagar. Dessa talar sitt tydliga språk. Skolans utbildning skall vara icke-konfessionell, punkt slut. Det råder ingen diskussion om att skolans förmedling av kunskaper och värderingar ska utgå från läroplanen och det gäller alla skolor.
   Diskriminering är också i lag förbjudet och en av de sju diskrimineringsgrunderna är just religion. Dessa lagar, förordningar och att skolans utbildning ska vara icke-konfessionell gäller även de religiösa friskolor som finns idag. Friskolor som till överväldigande majoritet är kristna, ett drygt 50-tal av de drygt 60 som finns, men med en handfull andra religiösa förtecken.
   Skolinspektionen har uppdraget att utöva tillsyn och se till att alla skolor fullgott efterlever lagar och förordningar, bland annat just att kontrollera så att skolors undervisning är icke-konfessionell.
   I Sverige råder religionsfrihet. Var och en ska alltså ges utrymme att fritt utöva sin eventuella tro. Religionsfrihet betyder inte att tvingas till att avstå sin tro. Religionsfrihet handlar tvärtom om rätten att tro – eller att inte tro. Att arbetsplatser och skolor ger utrymme till utövande av religion torde i det fallet inte utgöra något problem.
   Det står för övrigt skolor helt fritt att ge utrymme för böner, psalmsång, kyrkobesök eller liknande religiösa inslag så länge det inte är ett tvång och så länge inte undervisningen har konfessionella inslag. Att skolor väljer att beteckna sig som en konfessionell skola blir på det sättet mer av en varudeklaration för att visa att man ger utrymme och har sådana inslag under skoldagen.
   Mot ovanstående bakgrund ter sig såväl ett stopp mot nyetablering av religiösa friskolor som ett totalförbud som tämligen meningslösa åtgärder och slag i luften. I alla fall om man inte är beredd att löpa hela linan och helt förbjuda religiösa inslag under skoldagar och på skolområden och göra det för alla befintliga skolor. Det är inget jag vill.
   Religionsfrihet är inte att förbjuda eller fullständigt begränsa religöst utövande. Det är faktiskt precis tvärtom. Däremot vill jag heller inte se konfessionella inslag i undervisningen eller som obligatorium i någon enda skola. Det är inte tillåtet idag och bör heller inte bli det.

   Skolstart, på väg mot ljusnande framtid eller mot arbetslöshet?

   Augusti betyder skolstart. I dagarna börjar elever i Karlstad, Värmland och övriga Sverige skolan efter ett förhoppningsvis väl förvaltat sommarlov. Ett kliv uppåt i utbildningssystemet och ett steg mot en, förhoppningsvis, ljusnande framtid. För några, de som lämnade grundskolan i våras, för första gången i frivillig skolform – gymnasiet.
   Arbetsförmedlingen uppmanar elever att söka praktiska program. Arbetskraft efterfrågas inom byggnadsbranschen, teknik, vård- och omsorg men ungdomarna fortsätter att välja teoretiska program. Inget fel i det, åtminstone inte i de fall de faktiskt kommer att satsa på en akademisk karriär.
   Ett första led i en strävan efter att komma in på just den där universitetsutbildningen som ska leda till drömyrket. Mindre bra är det om valen sker av andra skäl såsom att ”hålla alla dörrar öppna”, att helt enkelt skjuta upp yrkesvalet några år genom att förlänga grundskolan.
   Med en sådan motivering kan det bli svårt att tillgodogöra sig de teoretiska programmen med goda resultat och eleverna riskerar efter att det tagit studenten att stå utan arbete och även utan studieplats vid universitet. Möjligheterna att få en anställning direkt efter gymnasiet för den som saknar en yrkesutbildning är inte heller särskilt goda.
   Riktigt dåligt är det om valet av studieväg skett utifrån kriterier såsom skolans geografiska placering eller vilka lockbeten skolorna använt. Vi har i vissa fall sett sådana lockbeten i form av egen PC, körkort eller andra förmåner som ibland erbjuds av skolor i konkurrensen om eleverna och därmed deras skolpeng.
   För visst är det märkligt. Medan elever som lämnat gymnasiet konkurrerar med betyg om ett begränsat antal studieplatser är situationen vid gymnasieskolarna det omvända. I media rapporteras det i positiva ordalag om skolor som ”lyckats fylla sina platser”.
   Utgångsläget är alltså att det hela tiden finns större utbud än efterfrågan. Ett systemfel som alla partier borde ta på allvar och som det är märkligt att inte skolkommissionen berört. Ett system som skapar ett obegränsat utbud, åtminstone i landets mer tätbefolkade delar kan i längden inte åtnjuta de fördelar som konkurrens skulle kunna medföra.
   Vi måste helt enkelt skapa en situation där något krävs för att komma in på en utbildning utöver att man söker. Liberalerna har tidigare i sommar fört fram krav att höja behörighetskraven för de teoretiska programmen och det i vissa fall rejält. I kombination med examensprov i gymnasiet, rättade av skolverket och ämnesbetyg kan det säkert vara steg i rätt riktning, men de räcker knappast.
   När det gäller partierna i majoriteten, (S), (MP) och (V) verkar de inte ens förstå problemet. De verkar snarare tro att lösningen är att göra ”alla” högskolebehöriga och att förlänga grundskolan med tre år genom att på sikt göra gymnasieskolan obligatorisk.
   Då lär det bli lika svårt att få tag i praktiskt kunnig arbetskraft i framtiden som att höja elevers arbetsinsats och ambitionsnivå. Vi får innerligt hoppas att majoriteten tänker om och tänker rätt, åtminstone i något avseende.

   Fri marknad eller ett irritationsmoment i vardagen?

   Telefonen ringer, en vänlig röst presenterar sig och frågar om vi har några minuter över. Väluppfostrade svarar vi artigt och påpekar kanske att vi inte är intresserad av att köpa något men att vi gärna lyssnar. Många är ändå de människor som några veckor senare beställt något de egentligen inte tänkte köpa och många är de människor som förtvivlat försöker ringa tillbaka för att säga upp ett abonnemang och låta ett köp gå tillbaka. Inte sällan något som är mycket svårare än att från första början säga nej.
   Till och med stora och välkända bolag är ibland betydligt svårare att nå när ärendet gäller uppsägning eller reklamation än när det gäller andra ärenden.
   Lagstiftaren skyddar i viss mån idag privatpersoner genom distansförsäljningslagen, men för den som har ett företag är situationen en annan. Här finns inte samma skydd och ett muntligt avtal är som bekant lika bindande som ett skriftligt.
   En av de grundläggande kriterierna för en fri marknad är en så liten informationsasymmetri som möjligt. Köpare och säljare ska enkelt uttryckt, så långt det nu går, ha lika mycket information om den produkt som erbjuds. Fullt ut kommer detta förstås aldrig att ske men vi kan åtminstone skapa ett regelverk som ger likartade villkor. När en säljare ringer för att sälja ett telefonabonnemang, en förvaltningstjänst, eller någon annan produkt där tämligen mycket information behöver bearbetas för att kunna jämföra alternativ och fatta beslut, krävs oerhört mycket av den som mottar erbjudandet via telefon. Att de flesta av oss dessutom har oerhört mycket lättare att säga ja än nej till en trevlig person som låter både påläst och omtänksam gör inte saken bättre.
   Samtalen från säljarna spelas ofta in. Det krävs bara att ena parten, det vill säga säljaren, vet att samtalet spelas in för att det ska vara tillåtet. Självklart finns det seriösa telefonförsäljare men låt mig föra fram åtminstone två saker som skulle öka konsumentens skydd och faktiskt också integritet. Börja med att båda inblandade parter ska vara överens om att samtalet spelas in, att det finns ett samtycke. Om en säljare ringer är det inte mer än rätt att båda vet om att samtalet spelas in och att det faktiskt kan bli frågan om ett avtal. För det andra bör man också se över skyddet för företagare, de som idag inte omfattas av distansförsäljningslagen. Det skulle betyda mycket för exempelvis äldre ägare av en jordbruksfastighet eller för det enskilda småföretaget som drabbas av oseriösa säljare, om man hittade ett skydd motsvarande distansförsäljningslagen även för dem.
   Seriösa säljare borde inte ha några som helst problem med dessa förändringar och de oseriösa bör här inte ha någon talan.

   Lastbilsattack i Nice och kuppförsök i Turkiet – hur påverkas vi?

   Över 250 döda i kuppförsök i Turkiet, minst 84 döda i Nice efter att en lastbil plöjt rakt igenom folkmassor på Frankrikes nationaldag 14 juli. Åter igen skakas Europa av händelser som både upprör och berör. Vad står händelserna för? Ovissheten skapar otrygghet och otrygghet skapar rädsla.
   Rädsla är i det här läget farligt, vare sig det är frågan om terrorism eller enstaka individers illdåd till följd av galenskap. Är det något som spelar terrorism i händerna och som terrorn vill uppnå så är det rädsla.
   Om vi tror att illdåden är anstiftade av terrorism och detta gör oss rädda, då har vi förlorat första matchen mot terrorn. Terrorns första syfte är just detta, att skapa rädsla och otrygghet. I förlängningen sprids så misstro att det gemensamma samhället ska kunna ge skydd och leder också till en ökad polarisering. I det fall vi låter vår rädsla ta över är det alltså av underordnad betydelse om attacken var anstiftad av en terrororganisation, skadan är redan skedd. Terror- organisationen IS tog också snabbt på sig skulden för dådet i Nice, men det betyder ju inte nödvändigtvis att så är fallet. Ännu på söndagen fanns det faktiskt inget som bekräftade att IS var inblandat i illdådet. Att IS tar på sig skulden betyder bara att IS ser sig kunna tjäna på att människor tror att de ligger bakom händelsen. Den poängen bör vi inte ge dem!
   Terror följer oftast tre steg. För det första vill de skapa rädsla och oro. För det andra vill de i förlängningen skapa misstro och polarisering, skapa ett dom och ett vi. För det tredje vill de skapa misstro mot att regeringar och regimer klarar av att upprätthålla rättsstaten och ge skydd åt medborgarna. Inte sällan är ett det så, att om medborgare i det läget börjar ropa på starkare ledarskap, högre murar och försvar, då är det ett tecken på att terroristerna lyckats med sitt syfte. Om vi tappar tron på rättsstaten och på de institutioner som vi såväl på nationell nivå som på internationella nivåer byggt upp, då har vi låtit terrorn vinna och fylla sitt syfte.
   I Turkiet såg vi i söndagens nyhetssändingar hur Erdogan pratade om kuppmakarna som ”virus på samhällskroppen” och ”metastaser”. En sådan organisk samhällssyn skrämmer. Särskilt om kuppförsöken i Turkiet leder till att regimen väljer att se det som en anledning att inskränka mänskliga rättigheter. Vi får innerligt hoppas att inte kuppförsöken tas som motiv för att montera ner mekanismer som behövs för en fungerande rättsstat och för att kväva opposition. Det vore förödande.
   När världen ter sig otrygg och kaos tycks breda ut sig, då är det som viktigast att bygga vidare och stärka förtroendebanden mellan länder. Även som medborgare i ett litet och än så länge tryggt Karlstad är det här väl värt att fundera över och att vara medveten om. Att stå upp för mänskliga rättigheter och för demokratiskt förankrade institutioner som FN, EU och Europarådet är därför viktigare än någonsin. Terror möter man inte med splittring och misstroende. Tvärtom ska vi minnas hur splittrat Europa var när initiativen togs till dessa instituioner. Starka ledare har aldrig stabilsierat världen. Stabilitet skapas genom att bygga förtroenden, trygga institutioner, samarbete och ömsesidigt beroende. FN, EU och Europarådet behövs; nu mer än på länge!

   Överskottsmål och skuldankare – klok överenskommelse i rätt tid

   Europas ekonomier skakar till följd av Storbritanniens förväntade utträde ur EU. Då levererar Sveriges partier en bred överenskommelse med kloka förslag för att signalera stabilitet och sunda statsfinanser. Det man kommit överens om, överskottsmål och skuldankare, är bra kompletteringar till exempelvis inflationsmålet för att skapa stabilitet och trygghet på marknaderna. Endast populistiska SD ställer sig utanför, föga förvånande.
   Överskottsmål i statsfinanserna, att över tid inte ha större utgifter än inkomster i statens finanser, har betytt mkt för Sveriges ekonomiska utveckling under de senaste decennierna. I ett land med en proportionellt vald riksdag, där i princip alltid flera partier måste vara överens för att få hop majoriteter, där behövs överenskommelser som inte lockar till överbud och att utgifterna skenar iväg som en följd av detta. Att redan från början bestämma sig för att statsfinanserna ska gå ihop och dessutom generera överskott skapar förtroende.
   En överenskommelse om ett så kallat skuldankare lanserades också som en nyhet. Liknande krav finns för Euroländer även om flera länder inom Euroområdet haft svårt att leva upp till kraven. Kort sagt innebär skuldankaret att inte statsskulden får överskrida en viss procent av BNP och gränsen sätts så att vi med nöd och näppe klarar gränsen idag. Gränsen för statsskuld sätts i överenskommelsen till och med lägre än för Eurozoonens länder – bra!
   Om vi i svensk politik klarar av att uppfylla dessa båda mål, vilket det är goda förutsättningar för med tanke på att i princip alla partier är överens, betyder det ett ökat förtroende för Sverige. Och förtroende är om möjligt den viktigaste faktorn för att locka investeringar och långsiktigt trygga konkurrenskraft och tillväxt.
   Allt det här kan tyckas vara tråkiga teknikaliteter. Inte heller lär överenskommelsen kanske engagera lika många Karlstadbor och övriga värmlänningar som till exempel var skolor finns och hur sjukvård bedrivs. Lika lite kanske man direkt ser kopplingen till bidrag, pensioner, arbetstillfällen och skatteintäkter. Ändå är det precis vad den här överenskommelsen om den följs kan bidra till att förbättra. De här åtgärderna kan kanske i första läget uppfattas som att de åtminstone ur statens synvinkel hämmar kreativitet och möjlighet att offensivt satsa.
   I verkligheten är det precis tvärtom. Genom tydliga spelregler och stabilitet skapas handlingsfrihet, långsiktig handlingsfrihet. Många är de företag som vittnar om att den i särklass viktigaste faktorn för att investera i ett land är stabilitet, att veta vilka spelregler som gäller. Och om företag investerar och växer ökar även skatteintäkter. Vi har under de gånga veckorna bittert fått erfara vad motsatsen leder till genom Brexit. Osäkerhet skapar rädsla för investeringar. Vågar man inte så får man inte skörda.
   En bonus är det att beskedet från partierna kommer före sommarens stora politiska händelse, Almedalsveckan. När jag skriver den här ledaren har inte Almedalsveckan dragit igång på allvar än. Den veckan brukar vara ett tillfälle då parti efter parti presenterar politiska förslag och försöker profilera sig. Inte sällan är det reformer som, hur hedervärda de än är, kostar pengar. Bra då att man redan har förbundit sig att hålla sig inom ramarna för vad resurserna tål. Realistiskt och måttfullt är begrepp som vissa kanske tycker låter tråkiga. Samtidigt är det precis vad som ger en sund hushållning och hållbart välstånd.
   Jag kommer att följa Almedalsveckan med stort intresse. Den blir första testet på om partierna klarar av att leva upp till överenskommelsen. När ni läser den här texten vet vi i viss mån facit på detta första test. En sak förblir dock klar. Mera måttfullhet och förtroende och mindre populism. Så bygger vi ett rikare och bättre samhälle tillsammans.

   Åtgärder gör skillnad

   Examensprov i gymnasiet, rättade av skolverket och ämnesbetyg istället för som nu kursbetyg. Dessutom, vilket kanske är den enskilt viktigaste åtgärden, att höja behörighetskraven för de teoretiska programmen och det i vissa fall rejält.
   Liberalerna lanserade förra veckan en ny kur för hur skolresultaten ska lyftas och svensk skola ska bli bättre.
   Kloka förslag i rätt riktning även om det finns fler saker som behöver göras än så. Ett avgörande problem i det svenska gymnasiet är det utbudsöverskott som uppstått. I praktiken finns det idag ingen övre gräns för antalet platser på respektive gymnasieprogram. Ju fler elever som söker desto fler platser erbjuds. Baksidan är risken att allt ansvar för att eleven ska lyckas i skolan läggs på just – skolan. En elev som missköter sina studier behöver aldrig vara rädd att förlora sin plats. Det står mängder av skolor i kö som gärna ger eleven en ny plats mot ännu en påse av kommunal skolpeng.
   Självklart ska elever ha flera chanser och få den hjälp de behöver. Men någon form av krav på arbetsinsats måste också finnas, liksom en konsekvens om man inte tar vara på den utbildningsplats som faktiskt ställts till förfogande och som betalas med skattemedel.
   Här kan Liberalernas förslag bidra till en förbättring och leda till kvalitetssäkring så att inte mindre seriösa skolor frestas att sänka målen för att få igenom så många elever som möjligt. Åtgärderna skulle kanske inte vara tillräckliga, men inriktningen är rätt. Frågan är om den rödgröna majoriteten inser detta?
   Ett examensprov som både genomförs och rättas av skolverket skulle kunna bidra till att skolor inte frestas att illojalt konkurrera med för generösa betyg. Lärarna skulle få än mer råg i ryggen och i bästa fall slippa påtryckningar att sätta högre betyg. Påtryckningar som riskerar att komma från både föräldrar och arbetsledning i en situation av kraftigt utbudsöverskott. I stället sätts fokus på att faktiskt eleven ska tillgodogöra sig de kunskaper som krävs för att klara examensproven. Hur det ska lösas rent praktiskt, i vilken mån annat bedömningsunderlag än just prov ändå ska vägas in med mera, det får man förstås jobba vidare med.
   Höjda behörighetskrav för att komma in på de teoretiska, studieförberedande programmen är ett än bättre förslag. På det sättet ges elever incitament redan i grundskolan att fokusera för att nå tillräckliga resultat för att nå de förkunskapskrav som krävs för att faktiskt klara av studierna och på bästa sätt förberedas för universitetsstudier. Behörighetskraven bör anpassas till respektive teoretiskt program för att i än högre grad fokusera på kunskapskrav och ambitionsnivå att komma in på programmet snarare än på betyg i allmänhet.
   En sådan betygströskel i vissa ämnen kanske kan vara något även för antagningen till universitetet i högre grad än nu och oftare kombineras med intagningsprov? Dokumentation av meriter såsom betyg ska främja och spegla kunskap. Kopplingen måste vara tydlig. I annat fall riskeras utbildningsinstitutioners tillit och förtroende att äventyras. Det har vi definitivt inte råd med.

   Levande kultur – mångfald och rikedom

   I dagarna går startskottet för den 46:e Ransäterstämman, några få mil norrut i klarälvdalen, sett från vårt delta här nere i Karlstad. Spelmän, dansare och folkmusikälskare från när och fjärran samlas för att spela, dansa, sjunga och lyssna sig genom några sommarnätter i den vackra klarälvdalen. Själv är jag en trogen besökare av evenmanget och gläds alltid över det engagemang och den glädje som kulturella möten över generationsgränser ger.
   Spelmansmusiken och de traditionella danserna, visor och polskevarianter från hela länet, övriga Sverige och omgivande länder har en lika stor varation som de språkliga dialekterna.
   Det ger oss en nyttig påminnelse om att kultur är något som beror av hur människor förflyttat sig genom århundranden och i ett ständigt pågående utbyte påverkas av varandra. Kulturen blir myllan som vi alla hämtar vår näring från och den är kort och gott skapad av summan av oss alla tillsammans i samverkan. Ett mycket mänskligt beteende.
   Det här är ett tydligt exempel på hur kultur skapar samhörighet men det är också ett tydligt exempel på att kulturen är öppen och hur den växer genom utbyten. Mångfalden inom folkmusiken växer och berikas genom nya möten, inflöden och utbyten. Kultur blir inte hotad av mångfald, den blir rikare och berikar bara ännu mer. Den är traditionsbärare men i ständig förändring, generation efter generation.
   Kulturens kraft som sammanhållande och identitetsskapande faktor är stor. Många makthungriga banditer har genom historien insett detta och försökt ”kidnappa” begreppet kulturen för att definiera grupper men också utesluta andra.
   Genom att dra gränser och uppifrån skapa gemensamma symboler inom länder påvisas vem som tillhör och vem som inte tillhör. Det här sättet att missbruka kultur för att dela upp och värdera människor har i historien fått långtgående och hemska konsekvenser.
   Motiven har ofta varit politiska. Kulturen har använts som ett argument för att visa att en grupp, ett landområde eller liknande hör ihop och då har också behovet uppstått att definiera vad som till exempel är ”svenskt”. Dumt, med tanke på att vad som är ”svenskt” förändras. Det har alltid förändrats över tid och har många nyanser över hela den yta som just i dag organiseras under staten Sverige.
   Folkmusikstämman är något annat och mycket väl värd att uppleva; vare sig du som jag besökt den varje år eller om du inte gjort det förut. Evenemanget har i snart fem decennier varit plats för möten, är i ständig utveckling och har djupa rötter i den värmländska myllan. Rötter som får näring av och som tål mångfald. Ta chansen och gör ett besök i Ransäter under spelmansstämman 9-12 juni.
   Njut av hur människor suddar ut gränser och tillsammans skapar kultur. Låt dig bjudas in till att få del av och bidra till den näringsrika mylla och gemenskap som ett levande kulturliv ger. Vi ses i Ransäter!

   Punktinsatser och återställare skapar inte bättre skolresultat

   Utspelen i skolpolitiken duggar tätt. Det senaste i raden är moderaternas utspel om att låta staten gripa in och ta över skolor som inte håller måttet. Det är svårt att förstå att de inte i stället går på Liberalernas linje; att ta konsekvensen av den misslyckade kommunaliseringen och förstatliga huvudmannaskapet för skolan, inte som ett hot utan som ett löfte.
   Redan tidigare har riksdagens största oppositionsparti aviserat att de vill ta ett steg tillbaka och åter göra alla de praktiska gymnasieprogrammen högskoleförberedande. Aldrig förr har väl riksdagens största partier varit så nära varandra i en för samhället så viktig fråga. Förslagen ovan är tyvärr illa genomtänkta och fragmentariska.
   Att trycket på de praktiska gymnasieprogrammen minskat, beror knappast på att många fler elever är så mycket mer studiemotiverade. Istället är problemet att praktiska yrken och hantverkskunskap under många år tappat status i Sverige. Märkligt, eftersom just dessa utbildningar är de som ofta leder till arbetstillfällen och många nya småföretag.
   Det verkar finnas någon oförklarlig uppfattning om att det endast är akademiska studier som räknas som framgång. Att elever som efter 9 år i grundskolan är trötta på teoretiska studier men både intresserade och duktiga i praktiska ämnen ska tvingas plugga för att bli högskoleförberedda är ineffektivt och leder inte till högre studieresultat. Det vet vi för vi har prövat receptet förut.
   Fram till 2011 var de praktiska programmen studieförberedande. Det var inte bra då och det kommer inte att lösa problemen nu. Ska de yrkesförberedande programmen göras mer attraktiva och locka elever behöver vi alla börja med att värdesätta de praktiska jobben och yrkeskunskap. Det kommer att behövas skickliga snickare, svetsare, rörmokare, bilmekaniker, med mera, även i framtiden.
   I många av våra grannländer har man en helt annan tradition av utbildning i samarbete med näringsliv och högre grad av delaktighet från de som faktiskt utövar praktiska yrken. Flera sådana möjligheter öppnades under föregående mandatperiod.
   Det var klokt och det är allt för tidigt att ge upp. Att ta till återställare i form av mer likriktade gymnasieprogram vore att gå på socialdemokraternas linje, att i praktiken förlänga grundskolan med tre år för många redan skoltrötta elever. Finns det någon enda som verkligen tror att det höjer skolresultaten?
   Självklart ska man vara tydlig med att inga dörrar stängs till den akademiska världen om man väljer ett praktiskt program. Men gör det då istället genom ett generöst Komvux och genom att erbjuda kompletterande studier för de ungdomar som efter avslutad praktisk utbildning ändå vill gå vidare på en akademisk bana. Det sker i praktiken redan i dag.

   Demokrati i stort och smått

   Alla borde vi ställa oss frågan om vilken roll vi själva har för att förverkliga demokratin, vilka vi ger vårt förtroende, vilket förtroende vi söker och vad vi vill. Det är vad ett representativt folkstyre handlar om.
   För en fritidspolitiker inom kommun eller landsting ligger fokus i hög grad på sakfrågor. I de flesta fall jämkar man samman de olika åsikterna och eftersom principen i såväl landsting- som primärkommuner är något som kan liknas vid samlingsregering, där de ideologiska skillnaderna oftast är mer av inriktning och grad än av antingen eller.
   När däremot förtroenden söks på nytt – det vill säga vid val – ligger fokus på konfliktytor och personer. Inte minst när man läser inlägg i debatter och tidningar från landstingsoppositionen i Värmland, kan man ibland få känslan av att det är revolutionerande skillnader mellan de olika alternativen. Så är det förstås inte. Långsiktigt gör dock de ideologiska skillnaderna avtryck.
   Sjukvården är ett gott exempel där idag Karlstadborna har många alternativ att välja mellan och där till exempel vårdval av de flesta ses som en självklar rättighet, där en offentligt finansierad sjukvård kan utföras av de som du själv väljer. De utförare som Du upplever ger dig den bästa vården. Annat var det förr. Och visst finns det fortfarande en och annan som ihärdigt ropar på socialisering och att skattepengar inte ska gå till privata företag.
   Å andra sidan, kritikerna av vårdval och privata utförare brukar sällan ha något emot att skattepengar används för att köpa in allt det sjukvård behöver förutom arbetskraft och hus. Ofta blandas också begrepp som vinst – att ha ett större alternativt solidare företag vid årets slut än vid årets början – ihop med begreppet utdelning. Logiken hos socialiseringsivrarna är ofta tämligen svår att begripa, kanske för att den oftast lyser med sin frånvaro.
   Landstinget i Värmland liksom de flesta län i Sverige står ändå inför stora utmaningar. Sjukvården klarar av allt mer, länets befolkning blir äldre och gränsdragningar om vad som faktiskt är sjukvård är inte alltid så enkla att göra. Det känns därför tryggt att majoriteten i landstinget jobbar aktivt och framgångsrikt med ett omställningsarbete för att utveckla verksamheternas ekonomistyrning och organisation.
   Inte desto mindre är värmlänningarnas delaktighet och engagemang i arbetet viktigt. Fler behöver intressera sig för och vara delaktiga i politik även mellan valen. Tanken i en representativ demokrati är att vi väljer representanter till ett parlament eller ett fullmäktige, människor som söker vårt förtroende och som vi ger förtroende.
   Idealet i sammanhanget borde vara att politiker är de människor som ges förtroende att förvalta och artikulera allas vår vilja och åsikter. Är vi missnöjda kan vi när som helst utmana dem och själva söka samma förtroende. För att kunna göra det krävs engagemang, att man följer vad som sker och källkritiskt håller sig uppdaterad.
   I annat fall tenderar politiken att begränsas till enstaka frågor, slagord på plakat vid demonstrationer och en köp- och säljmarknad av budskap på ett åsiktstorg skapat och kontrollerat av några få. Illa, eftersom det i stället bör vara ett system och forum för att gemensamt skapa och revidera det samhällskontrakt som vi alla skriver under och förväntas följa.
   Det är inte enbart några partiledares ensamma uppgift, det är inte regeringens ensamma sak, det är inte enbart riksdagens eller en fullmäktigeförsamlings roll att förverkliga den representativa demokratin. Demokratin med alla dess fri- och rättigheter, den ger också ansvar och skyldigheter. Jag hoppas att vi gemensamt kan axla det ansvaret. Alternativet är allt annat än lockande.

   Lärarbrist eller lärarflykt?

   Med en av Skolverket prognostiserad lärarbrist som omfattar 70 000 lärare under de närmaste fem åren så är det mer än lönelyft som behövs för att höja yrkets status, även om det också är viktigt. Ska man höja yrkets status behöver den tilltagande regleringen av lärares arbetsuppgifter brytas. Konfererande, dokumenterande och detaljstyrning behöver bytas mot förtroende och respekt för legitimerade lärares professionalitet och yrkesintegritet. Elev- och föräldrainflytande är självklart viktigt, men de som vet bäst hur undervisningen bör skötas är lärarna.
   Läraryrket var en gång i tiden ett yrke med hög status. Med lång universitetsutbildning, många gånger mellan 4,5 och 6 år och med den betydelse en bra lärare har för en ung människas framtid borde det fortfarande vara ett yrke med hög status. Trots det byter många lärare yrke.
   Orsakerna är förstås flera. Många lärare vittnar om tilltagande reglering av arbetstider, tung administration och allt fler arbetsuppgifter. De lättnader som gjordes, särskilt förra mandatperioden, för minskad administrativ börda får inte genomslag hos huvudmännen. Dokumentation ses ofta som en trygghet gentemot såväl myndigheter som föräldrar och elever.
   Dokumentation är ibland viktig men en lärare möter inte en människa åt gången och kan omöjligt likt i många andra yrken dokumentera i realtid, utan måste ofta sitta i timmar mellan de tillfällen hen träffar eleverna. Timmar med dokumentation som ibland snarare upplevs som ett sätt att ha ”ryggen fri” än för att den faktiskt på bästa möjliga sätt gagnar elevens kunskapsutveckling.
   En annan orsak som många av de lärare som lämnat yrket nämner är det tilltagande förväntade ansvaret för uppfostran, i värsta fall på bekostnad av den tid som faktiskt används till undervisning och utveckling av elevernas ämneskunskaper.
   För ett par årtionden sedan var situationen annorlunda. Lärare hade ett antal timmar reglerad undervisningsskyldighet och disponerade i övrigt i betydligt högre grad sin tid själva. Skolloven kompenserade för den tuffa arbetsbelastningen under terminer och de relativt fria arbetstiderna gav utrymme till utveckling, planering och kreativitet. Idag är det förmåner som för de flesta lärare är ett minne blott.
   Idag har de flesta lärare årsarbetstid, en tid som motsvarar ca 45 timmar per vecka under terminstid. Allt var absolut inte bättre förr, men det är ett faktum att få yrken i historien så snabbt fallit i status som läraryrket. Särskilt stort har fallet varit för lärare i högre årskurser såsom högstadium och gymnasium. Den tid då adjunkter vad gäller lön och status likställdes med läkare och jurister är idag ett minne blott.
   Lärarlegitimationen var ett bra initiativ och kan helt säkert komma att bidra till en ökad status. En rejält tungrodd och forcerad implementering ledde dock till att det mycket av dess positiva effekter urholkades. På sikt kommer den säkert att fylla sin uppgift, men den gör knappast något åt den akuta situationen.
   Det viktiga i nuläget torde vara att se till att lärare stannar kvar i yrket och att göra arbetsvillkoren så attraktiva att en del av de som lämnat yrket vill söka sig tillbaka. Det kommer att kosta. Arbetet för att förbättra lärares arbetsvillkor behöver dessutom genomföras på kort tid. Men om vi verkligen tror att utbildning är vägen till konkurrenskraft och utveckling är det arbetet nödvändigt.
   Frågan borde inte vara om vi har råd och möjlighet till förändring, frågan är om vi har råd att låta bli.

   Vilka rättigheter och vilket värde har egentligen en människa?

   Avtalet mellan EU och Turkiet är minst sagt uppseendeväckande. Istället för att prata om människors rättigheter har nu flyktingpolitiken krasst reducerats till ett spel om enheter. En Syrier som kommer till Grekland skickas till Turkiet, som i sin tur flyttar en annan Syrier till EU. Hur i all världen hamnade vi i Sverige i en situation där så många tigande accepterar detta?
   Vi har i Sverige värnat asylrätten. Vi har värnat möjligheten att en individuell prövning av asylrätten för den enskilda och utsatta människans rätt att söka en trygg tillvaro. Alla vill vi väl hjälpa någon i nöd och inte går vi förbi nödställda?
   Visst vill vi stå upp för formuleringar som ”alla människors lika värde” och de mänskliga rättigheter som FN deklarerade i slutet av 40-talet? Vi minns att det var mot bakgrund av världssamfundets förskräckelse över vad en värld med uppdelning i ”dom” och ”vi” kan innebära.
   I nyhetssändningar och tidningar, i flödet på Facebooksidor, i de offentliga rummen har det hänt något. I stället för att diskutera rättigheter diskuteras praktiska bekymmer. Hur många flyktingar klarar Sverige och Europa?
   Med funderingar över om det inte är ”andras tur att hjälpa” och följdfrågor kring praktiska problem såsom boende, handläggningstider, tillfälliga uppehållstillstånd, ID-kontroller, den hotade fria rörligheten i EU skruvas debatten allt längre bort ifrån rättigheter.
   Tvärtemot rättighetsprinciper som skyddsbehov och asylrätt är fokus nu på siffror och antal. En oerhört farlig utveckling. Att flytta fokus från varje enskild individs rättigheter till att kvantifiera och istället prata om hur många ”vi klarar av” ger redan i den stund man formulerar meningen en uppdelning i dom och vi. Det ger också en kvantifiering där gruppens storlek kommer att påverka och användas som argument för rättigheternas definition och omfattning. Farligt!
   Mänskliga rättigheter och synen på varje människas värde blir på det här sättet villkorat. Rättigheterna blir försedda med en begränsande brasklapp som skulle kunna formuleras. ”Du är lika mycket värd så länge det inte påverkar min värdighet, eller rättare sagt, så länge det inte betyder någon uppoffring för mig”.
   Sättet som vi beskriver en företeelse på kommer att påverka värderingar. Det är när behoven är som störst som principer behövs som mest. Det är när trycket är som hårdast som idéerna prövas. Det är när ord går till handling vi vet vilka våra verkliga värderingar är.
   Jag hoppas innerligt kunna lita på mig själv och mina medmänniskor när det blåser som hårdast. Jag hoppas att vi tillsammans kan leva upp till de mänskliga rättigheter vi så storslaget säger oss värna, undervisar om och de klarar att vi står upp för. Inte bara i ord utan också i handling.

   Det fria ordets utrymme – fri atmosfär eller trång korridor mellan liv och död?

   Yttrandefrihet och tryckfrihet är några av de mest grundläggande av fri- och rättigheter. Här sker den dialog som ligger till grund för och initierar förändring av vårt samhällskontrakt och här skapas argument för de överenskommelser som ligger till grund för vilka spelregler som ska råda i vårt samhälle. Kort sagt demokratins grundpelare och förutsättning för en fri värld.
   Liberala ungdomsförbundet råkade i dagarna i blåsväder. Storstockholms lokalavdelning, alltså inte hela LUF utan en avdelning, beslutade bland annat vid sitt årsmöte om att ”Lagstiftning ska inte moralisera. Man ska kunna göra vad man vill med en död kropp så länge den döda gett sitt samtycke i levande tillstånd.” (LUF Storstockholms handlingsprogram, § 9: 23) De beslutade självfallet om många fler saker, men nu kom just denna citerade paragraf och ytterligare en att bli de som upprörde människor och massmedia till det yttersta. Kanske för att bland annat kvällspressen nappade på paragraferna och milt uttryckt spetsade till dem.
   En diskussion om beslutspunktens yttersta konsekvens ledde till kraftutryck och rubriker om moraliskt förfall. LUF-medlemmar och Liberaler, både lokalt och på riksplanet, ställdes till svars för både det ena och det andra som de på intet sätt ställt sig bakom – inget nämnt, inget glömt. De unga stockholmarnas formulering är inte genomtänkt. Om den blev verklighet riskerar den onekligen att leda till en del konsekvenser som för de flesta är oacceptabla. Även om grundprincipen om beslutanderätten hos den enskilde är sympatisk, så finns det många argument för en ordnad organisation kring behandling av våra kroppar efter döden och formuleringen ”göra vad man vill” är olycklig. Moral är vidare en viktig byggsten i lagstiftningsprocessen. Känslan av vad som är rätt och fel hos enskilda torde i en demokrati ha stor betydelse för var man landar i beslut om ett samhälles spelregler. Däremot bör spelreglerna självklart kunna diskuteras, ifrågasättas och ändras. Och gärna utifrån en principdiskussion om individers maximerade friheter och rättigheter så länge de inte blir någon annans ofrihet. I ett historiskt perspektiv har så också skett. Tänk er in i situationen att moral varit lagstiftning som inte skulle ändrats eller tillåtits att ifrågasättas under de senaste seklen, samt om förändring och till och med diskussion bestraffats. I sådana fall hade exempelvis kvinnor inte haft rätt till sina egna kroppar eller tillgångar, skilsmässor och abort varit olagligt och de flesta hade saknat rösträtt. Gärna moral men med insikten att den bygger på överenskommelser och är förändrlig över tid. Moralism behöver vi definitivt inte mer av. Varken i lagstiftning eller i samhället i övrigt.
   Det är lätt att se paralleller i nyhetsrapportering och diskussioner från andra sammanhang där radikala, kontroversiella förslag lagts fram av mindre grupper inom partier eller av enskilda medlemmar. För några år sedan var exempelvis centern i blåsväder när en idégrupp förde fram radikala förslag – mer eller mindre genomtänkta – men där partiet sen fick stå tillsvars för varje formulerings yttersta konsekvens vid eventuellt genomförande som om det redan vore hela partiets och varje företrädares politik. Ett sådant samtalsklimat riskerar onekligen att kväva varje form av fri- och nytänkande. Än värre kan det leda till att vi slutar skapa argument för de ställningstaganden vi faktiskt gör och har gjort. En farlig utveckling i en demokrati. En utveckling som i förlängningen gynnar de som är skickliga på propaganda och marknadsföring, men som missgynnar det politiska samtalet och de nyanserade resonemangen.
   De sociala medierna innebär en ny kanal för kommunikation men också nya villkor i mediebruset. Å ena sidan inlägg och mer eller mindre genomtänkta kommentarer med kort livslängd i det aldrig sinande nyhetsflödet, men å andra sidan med möjligheter för i princip alla att säga sin mening och nå ofantligt många människor vilket är fantastiskt. Men en debatt som reduceras till oneliners, värdeladdade begrepp och känslostormar riskar också att minska utrymmet för nyansering och de djupare analyserna. Rycker man något ur ett sammanhang, skapar en upprörande och känslomässigt engagerande rubrik, då kan pajkastningen och kränkningarna finnas nära till hands. Alla vet vi vikten av källkritik. Alla vet vi i viss mån vikten av att gå tillbaka till källans ursprung och se till sammanhang. Ändå är det i konfliktytor rubriker skapas och tonläget höjs. Det kan säkert vara frestande i alla läger att spetsa till rubriker för att platta till politiska motståndare. Men det kan också skapa en rädsla för att vidmakthålla och använda det fria ordet. En rädsla som i sin tur leder till att man slutar skapa argument för och revidera gemensamma spelregler i samhället. Det är ett hot mot det demokratiska samtalet, kan skapa väldigt trånga åsiktskorridorer och därmed inskränka de mest grundläggande av fri- och rättigheter.

  • Nyhetsinfo

   Har du en nyhet? Stor, liten, allvarlig, glad? Vi vill gärna ha den – först! Tipsa oss på
   telefon: 054-22 14 20,
   e-post: redaktion@kt.se